آدرس سنندج- خیابان پاسداران- مجتمع تجاری کردستان-

طبقه اول- واحد 239- کدپستی: 33666-66176

                     تلفن تماس 0873-3230268
                       تلفن همراه 09902702205