مشاوره ایزو 22000

مشاوره ایزو 22000 در شرکت های مواد غذایی

/
تمامی برندهای مشهور و معروف ایران در زمینه مواد غذایی، مشاوره…
مدرک ایزو 18001

مدرک ایزو 18001 به صورت رسمی

/
چه افرادی به مدرک ایزو 18001 نیاز دارند؟ گرفتن گواهینامه رسمی مربوط …
شرایط ایزو 17025

شرایط ایزو 17025 برای صدور

/
همیشه مدیران سازمان های آزمایشگاهی در خصوص شرایط ایزو 17025 و مر…
گواهینامه ایزو 17020

گواهینامه ایزو 17020 بین المللی

/
تنها شرکت های بازرسی فنی به گواهینامه ایزو 17020 نیاز دارند و آن هم …
دوره ایزو 14001

دوره ایزو 14001 در ایران

/
دوره ایزو 14001 به دو روش مختلف در ایران تدریس می شود و قبل از این …
ایزو 14000 محیط زیست

ایزو 14000 محیط زیست چه کاربردی دارد

/
مهم ترین بخشی که در ارتباط با پیاده سازی ایزو 14000 محیط زیست و…
ایزو 13485

ایزو 13485 چه الزاماتی دارد؟

/
برای این که بهتر با الزامات ایزو 13485 آشنا شوید باید آن را به د…
نیازسنجی ایزو 10015

نیازسنجی ایزو 10015 برای آموزش

/
سیستم نیازسنجی ایزو 10015 به سازمان ها کمک می کند که در مورد…
دوره ایزو 10004

دوره ایزو 10004 در سازمان

/
یکی از مباحث بسیار مهم در ارتباط با مشتریان سازمان میزان رضایت …