در آموزش ایزو 14001، باید تمامی تغییراتی که در ویرایش سال 2015 برای این استاندارد اتفاق افتاده، گفته شود. این تغییرات همگی در ارتباط با مباحث ارزیابی و مدیریت ریسک اتفاق افتاده، زیرا یکی از مباحثی که می تواند موجب آلودگی بیشتر به محیط زیست گردد، ریسک هایی می باشد که در سازمان شناسایی نشده. در تشریح الزامات این استاندارد باید ممیزی های داخلی و هم چنین طراحی چک لیست های مربوط به آن گفته رم شود، در غیر این صورت، آموزش ایزو 14001 ناقص می باشد.
اگر می خواهید این دوره را پشت سر بگذارید می توانید از طریق همین سایت و راه های ارتباطی که در فرم تماس با ما قرار داده شده، ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

ایزو 14001

آموزش مجازی ایزو 14001

/
تعداد کمی از شرکت های ایرانی هستند که آموزش مجازی ایزو 14001 ر…
ایزو 14001

دوره آموزش ایزو 14001

/
دوره آموزش استاندارد ایزو 14001 در چه مراکزی برگزار می شود؟ آیا…