سایت های آموزش مجازی ایزو، در حال حاضر یک دهه است فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده اند. قبل از پیدایش اینترنت و گسترش آن در جامعه، بسیاری از افراد مجبور بودند جهت گذراندن دوره های آموزشی ایزو به تهران بیایند تا الزامات مربوط به یک استاندارد را فرابگیرند، ولی در حال حاضر یک شخص می تواند از طریق پیدا کردن سایتی معتبر در این زمینه تمامی آموزش های مورد نیاز خود را ببیند و هم چنین مدرک بین المللی را دریافت نماید.
تمامی این موارد باعث شده که روز به روز سایت های آموزش مجازی ایزو در ایران فعالیت خود را گسترده کنند تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایند.

نوشته‌ها

ایزو 14001

آموزش مجازی ایزو 14001

/
تعداد کمی از شرکت های ایرانی هستند که آموزش مجازی ایزو 14001 ر…