جهت اخذ ایزو 10002 ابتدا می بایست تعیین کنید که از چه ارگان و سازمانی می خواهید گواهینامه مورد نظر این استاندارد را دریافت کنید. مستندات و الزامات ایزو 10002 شامل روش های ارزیابی و سنجش دقیق رفتار مشتریان و هم چنین انتظارات جدید آن هاست. در صورتی می توانیم رضایت مشتری را جلب کنید و شکایت آنان را برطرف سازیم که بدانیم واقعا مشتریان سازمان چه انتظاراتی از ما و سازمان دارند.
تمامی این روش ها به وسیله اخذ ایزو 10002 شدنی است پس می توانید با اجرای الزامات و کسب مشاوره در این زمینه مشتریان ناراضی خود را تبدیل به راضی و وفادار سازمان کنید.

نوشته‌ها

اخذ ایزو 10002

اخذ ایزو 10002 رضایت مندی مشتری

/
یکی از مهم ترین استاندارد هایی که در مورد رضایت مندی مشتریان…