آیا می دانید که ایزو 15189 چیست و چه کاری را برای سازمان ها و ارگان پزشکی انجام می دهد؟ آیا به دنبال مشاوره و پیاده سازی این استاندارد هستید؟ به هر حال استانداردی که قرار است ارتباط درستی میان آزمایشگاه پزشکی و مشتری برقرار کند همین استاندارد است.
ایزو 15189 بالطبع با توجه به دستورات و قوانین ایزو 17025 و هم چنین سیستم مدیریت کیفیت طراحی شده است. این استاندارد می تواند روش های جمع آوری نمونه آزمایش و هم چنین نتیجه گیری از آن را به افراد و پرسنلین درون سازمان نشان دهد. برای این که بیشتر درک کنید که ایزو 15189 چیست  پیشنهاد می کنیم با مشاورین و کارشناسان ما ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

استاندارد ایزو 15189 چیست؟

/
استاندارد ایزو 15189 الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت را خصوص…