فرم های استاندارد ایزو برای تمامی این استاندارد ها از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون داشتن آن نمی توان پیاده سازی را تجربه کرد. به فرض مثال در ایزو 22000، با بهره گیری از دستورالعمل تجزیه و تحلیل حالات خرابی می توان پی به این الزام برد و برای پیاده سازی این قسمت باید از فرم های مربوط به آن جهت یادداشت اطلاعات کارخانه استفاده کرد. در حالت کلی این فرم ها اطلاعات کارخانه را جمع آوری می کند و مشاورین می توانند با بهره گیری از چک لیست ممیزی داخلی عدم انطباق های مربوط به استاندارد مورد نظر را استخراج کنند. جهت سفارش و خرید این فرم ها با شماره های سایت تماس بگیرید.

نوشته‌ها

فرم های ایزو 9001

فرم های استاندارد ایزو 9001

/
یکی از راهکارهای ساده برای پیاده سازی مستندات ایزو 9001 در سازمان ها…