برای دریافت مستندات ایزو 14001 ویرایش 2015، باید چک لیست ممیزی داخلی آن را نیز داشته باشید تا تجزیه و تحلیل دقیقی از نحوه پیاده سازی استاندارد داشته باشید، مستنداتی کامل است که بعد از آموزش هر دستورالعمل و روش اجرایی، فرم های مربوط به آن هم برای شرکت فراهم شود و این تکنیک تنها در شرکت آروین ایزو برقرار است و شما می توانید از طریق خدمات این شرکت در زمینه پیاده سازی مستندات، بهره مند شوید. یکی از مهم ترین رویه های این استاندارد، چک لیست مربوط به آن است که اتفاقا تمامی صورت سوال های مربوط به پیاده سازی ایزو 14001 مطرح شده است.

نوشته‌ها

مستندات ایزو 14001

مستندات استاندارد ایزو 14001

/
یکی از استاندارد هایی که از مستندات بسیاری مهمی تشکیل شده است، ا…