برای شناسایی نمایندگی ایزو در ایران باید به سایت اداره استاندارد یا همان سازمان تایید صلاحیت ایران مراجعه کنید. در این سایت لیست ab های معتبر آورده شده است. زمانی که به سایت خود این ab ها می روید به صورت کامل توضیح داده است که شرکت مربوطه در ارتباط با چه استانداردهایی می تواند فعالیت داشته باشد و جایز به صدور چه مدارکی است. تمامی این نکات اعتبار شرکت گواهی دهنده را مشخص می کند.
ثبت نام ایزو تنها از طریق نمایندگی ایزو امکان پذیر است و به همین دلیل ما هم به عنوان یکی از این نمایندگی ها توانایی خود را در جهت صدور مدارک ایزو اعلام می کنیم.

نوشته‌ها

معرفی بهترین نمایندگی ایزو

/
تنها راه حل برای گرفتن استاندارد ایزو، انتخاب نمایندگی ایزو است. در حا…