سازمان هایی که در زمینه صنایع غذایی فعالیت دارند جهت جلوگیری از آلودگی های سازمانی می توانند به فکر پیاده سازی ایزو 22000 باشند. در واقع الزامات این استاندارد موانع مربوط به شکست در زمینه های بحرانی سازمان را رفع می کند و هم چنین در بهبود سیستم های مدیریتی و کیفیتی سازمان تلاش می کند.
این استاندارد در واقع یک نظام نامه گسترده ای برای شرکت هایی است که به بحث ایمنی مواد غذایی و محصولات نهایی خود اهمیت می دهند به همین دلیل تمامی عواملی داخلی و خارجی سازمان در جهت انتقال این آلودگی ها را باید شناسایی کنند که این کار تنها با استفاده از پیاده سازی ایزو 22000 شدنی است.

نوشته‌ها

پیاده سازی ایزو 22000

مراحل پیاده سازی ایزو 22000

/
سازمان های مواد غذایی تمایل زیادی به شناخت مراحل پیاده سازی ا…