چک لیست ممیزی داخلی ایزو 45001 به دو بخش تقسیم بندی می شود. قسمت اول مربوط به روند آماده سازی سازمان در قبال شرح مسئولیت ها و چگونگی برخورد در شرایط اضطراری و حساس سازمان است. این مساله در مستندات ایزو 45001 هم آمده و یکی از مهم ترین الزامات ایزو 45001 به حساب می آید.
اما قسمت دوم مربوط به چک لیست ممیزی داخلی ایزو 45001 به مدیریت ریسک هاست. یعنی این که سازمان از قبل ریسک هایی را شناسایی می کند تا به وسیله آن بتواند از خطرساز بودن این ریسک ها در آینده جلوگیری کند. این دو مورد از مهم ترین بخش های چک لیست ممیزی ایزو 45001 به حساب می آیند.

نوشته‌ها

سفارش چک لیست ممیزی داخلی ایزو 45001

/
پس از آن که به وسیله مستندات ایزو 45001 موفق به پیاده سازی …