اگر خواهان دریافت گواهینامه ایزو بین المللی از مرجع معتبر هستید باید دو کار را انجام دهید. نخست اطلاعات کامل مربوط به شخص و یا سازمان برای ما ارسال گردد، دوم رزومه ای که در زمینه مورد نظر از خود به جای گذاشته اید و حتی توانسته اید مدارک داخلی دریافت کنید.
اطلاعاتی که برای شخص ارسال می کنید شامل زمان دوره؛ تاریخ دوره و هم چنین نمره است و برای سازمان شامل تمامی مستندات و الزامات پر شده مربوط به سوابق کیفی سازمان است. استعلام مدرک بین المللی هم از خود سایت شرکت و هم از ab معتبر قابل استعلام است.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 بین المللی

/
دریافت گواهینامه ایزو 14001 بین المللی برای شرکت ها به دو صورت امک…
گواهینامه ایزو 17020

گواهینامه ایزو 17020 بین المللی

/
تنها شرکت های بازرسی فنی به گواهینامه ایزو 17020 نیاز دارند و آن هم …